• خبر ۱
  • خبر ۲
  • خبر ۳
  • خبر ۴

إحصائية

Total 3374 639800
Today 7 18
This Week 29 15917
This Month 328 65174

فی خصوصئا

حول الشرکه

تاسست شرکه مجتمعات”آبادجران ایران” للسیاحه و الرفاه فی تاریخ ۲۲/۳/۱۳۷۳
المطابق بتاریخ ۱۲ / ۱۹۹۴ میلادیه برقم الثبت ۸۶۴۶ و مع راس مال قدرها ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مع هدف التحرک فی صناعه السیاحه . و علی هذا السیاق بدات الفعالییات من مدینه مشهد المقدسه و جزیره کیش السیاحیه. ثم انضمت موسسه التنمیه و الاسکان لمحافظه مازندران للتعاون مع الشرکه فی مجال السیاحه من ناحیه رؤس الاموال. و فی سنه ۱۹۹۶ میلادیه توافقت شرکتنا مع شرکه ” ساختمان ایران لرؤس الاموال”علی المشارکه معا لصرف الاموال بصوره مشترکه فی مجال صناعه السیاحه و بصیغه مرکزیه و باسم “شرکه آباد جران ایران “. و تشمل الان فعالیاتها فی تاسیس و تکمیل البلده السیاحیه فی ” کوهسنجی ” و مجموعه”باغشهر ” فی منطقه سد ” جلستان ” حوالی مدینه مشهد المقدسه.مجتمع رقم ( ۱ ) لشرکه آباد جران ایران تشمل علی ۲۲ وحده سکنیه مجزئه و رفاهیه مجتمع رقم ( ۲ ) لشرکه آبادجران ایران تشمل علی ۲۷۶ وحده سکنیه مجتمعیه ( فی الحال یستفاد من ۵۴ وحده منها ) فی جزیره کیش الجمیله .

ایضا تشید فی منطقه ” جلوجاه ” ۱۸۰ وحده سکنیه و سیاحیه علی ارض سعتها ۱۰۰ هکتارا و کذالک الفنادق ال سیاحیه فی منطقه “کلار آ باد ” علی ارض مساحتها ۲۳۰۰۰ مترا مربعا . و نتذکر بان ” شرکه آبادجران ایران “هی عضو من المؤسسین لبنک ” الاقتصاد الحدیث ” فی ایران و مع راس مال قدرها ۵۰ بیلیون ریال التی قوبلت ایضا فی مؤسسه بورصه طهران المالیه. و تعرض اسهمها فی صالات البورصه بتوفیق ملموس و عال . و اخیرا ارتفعت راس مال الشرکه الی ۱۵۰ بیلیون ریال .