ورود اعضا

آمار

Total 5138 628716
Today 18 47
This Week 194 9249
This Month 425 34674

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی نوع عضویت سمت در هیأت مدیره سال تولد میزان تحصیلات تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه پست الکترونیکی
آقای محسن گرامی غیر موظف رئیس هیات مدیره ۱۳۴۳ دکتری ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ mgrami@semnan.ac.ir
آقای سید حسین اشرفی شهری موظف مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۱۳۴۵ فوق لیسانس ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ info@abadgaraniran.com
آقای حسین امینی غیر موظف عضو هیئت مدیره ۱۳۳۲ لیسانس ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ info@abadgaraniran.com
آقای سید رحیم هژبرالساداتی غیر موظف عضو هیئت مدیره ۱۳۳۹ فوق لیسانس ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ rahimsadat94@yahoo.com
آقای مهدی منوچهری غیر موظف عضو هیئت مدیره ۱۳۲۸ فوق لیسانس ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ info@abadgaraniran.com