ورود اعضا

آمار

Total 4381 619582
Today 0
This Week 66 24002
This Month 696 68174
درج شده در

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام )

 شماره ثبت :۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

نماد : ثاباد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر شرکت واقع در مشهد- بزرگراه شهید کلانتری (بزرگراه آسیایی) بین میدان تلویزیون و جهاد- مجتمع آبادگران ایران تشکیل می شود. بدینوسیله از  سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان جهت رسیدگی به موارد مطروحه در دستور جلسه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت فرمایند.

باستناد ماده ۳۹ دستور العمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شماره ۰۳۷/۴۴۰/ب/۹۷ مورخ ۱۲/۰۸/ ۱۳۹۷  ابلاغ میگردد.

ماده (۳۹): سهامدارانی که در نظر دارند به عنوان عضو مستقل هیات مدیره انتخاب شوند ، باید در صورت برخورداری از شرایط موضوع ماده ۴ این دستور العمل و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی ، حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع ، نامزدی خود جهت عضویت در هیات مدیره را به همراه خلاصه ای از مشخصات و سوابق مدیریتی خود ، اعلام و مدارک مورد نیاز را به کمیته انتصابات ارائه نمایند.

ضمناً برگ ورود به جلسه با ملاحظه اصل مدرک شناسایی (کارت ملی) یا داشتن وکالت نامه محضری (اشخاص حقیقی)و نمایندگان رسمی با امضاء مجاز ومهر شرکت (اشخاص حقوقی) درساعات اداری روز چهار شنبه مورخ ۰۵/۴/۱۳۹۸ در محل شرکت ارائه خواهد شدو صرفاً برای آن گروه از سهامداران محترم که در جلسه شرکت می نمایند ولیکن نتوانند در روز یاد شده برای اخذ برگه ورود به جلسه مراجعه نمایند، برگه مزبور تا یک ساعت قبل از شروع مجمع ، در محل برگزاری به سهامداران محترم ارائه خواهد شد.

دستور جلسه :

۱-   استماع گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت

۲-   بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان و…) سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-   تعیین بازرس اصلی، علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹

۴-   تعیین روزنامه کثیر الانتشار

۵-   اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم

۶-   انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و تعیین حق الجلسه ایشان

۷-   سایر موارد ی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

                                                                                                                                                                               رئیس هیات مدیره

مجمع-1398